Посадова інструкція завідувача (директора) садочка

Посадова інструкція завідувача дитячого садочка

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу та нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Завідувач дошкільного навчального закладу, що є у комунальній власності (надалі - закладу), призначається на посаду і звільняється наказом начальника управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (надалі - управління освіти).

1.3.  Призначення завідувача здійснюється шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.4. Завідувач закладу безпосередньо підпорядковується начальнику управління освіти

1.5. Завідувачу безпосередньо підпорядковується вихователь -методист. Завідувач уповноважений у межах своєї компетенції давати обов’язкові для виконання доручення (розпорядження) будь- якому працівнику закладу та відміняти розпорядження будь-якого іншого працівника.

1.6. У своїй діяльності завідувач керується Конституцією та законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами з охорони праці та протипожежної безпеки, а також Статутом закладу, колективним трудовим договором та цією посадовою інструкцією; дотримується положень Конвенції про права дитини.

 

2. Кваліфікаційні вимоги.

 

2.1. Повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше, як три роки.

2.2.  Не може суміщати посаду з іншими керівними посадами (крім наукового й науково- методичного керівництва) в межах закладу чи поза ним. Посадові обов’язки завідувача закладу не можуть виконуватися за сумісництвом.

 

3. Основні напрями діяльності завідуючого закладу.

 

3.1.  Організація навчально-виховної роботи.

3.2.  Забезпечення адміністративно-господарської діяльності.

3.3. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

4. Завдання та обов’язки директора дитячого садочку.

 

4.1. Забезпечувати виконання державних, регіональних та міських освітянських програм.

4.2.  Організовувати навчально-виховний процес у відповідності до вимог чинного законодавства про дошкільну освіту.

4.3    Видавати в межах компетенції накази і розпорядження, контролювати їх виконання.

4.4.  Здійснювати загальне управління діяльністю закладу в усіх напрямах відповідно до його Статуту й законодавства України.

4.5.   Спільно з радою закладу визначати стратегію, мету й завдання розвитку.

4.6. Забезпечувати дотримання виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, виконання Державної базової програми, здійснювати контроль за рівнем розвитку вихованців закладу відповідно до завдань дошкільної освіти.

4.7. Вирішувати навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають у процесі функціонування закладу.

4.8    Планувати, координувати і контролювати роботу педагогічних та інших працівників закладу (в межах чинного законодавства України).

4.9. Створювати необхідні умови для перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проходження ними атестації (не рідше одного разу на п’ять років).

4.10. Удосконалювати методичне забезпечення освітнього процесу, сприяти діяльності педагогічних товариств і організацій, методичних об’єднань.

4.11. Створювати умови для підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання, заохочувати їх творчий пошук та експериментальну діяльність.

4.12. 3атверджувати розклад занять, визначати обсяг педагогічного навантаження працівників закладу, затверджувати тарифікаційні списки і графіки відпусток ( за погодженням з виборним органом профспілок).

4.13.    Підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

4.14. Визначати спільно з виборним органом профорганізації порядок преміювання працівників закладу.

4.15.   Комплектувати групи вихованців закладу.

4.16.  3дійснювати захист прав дітей та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

4.17.  3абезпечувати затвердження статуту та державну реєстрацію закладу.

4.18. Створювати необхідні умови та контролювати організацію харчування і медичного обслуговування вихованців.

4.19. Забезпечувати ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

4.20. Координувати в закладі діяльність громадських (в тому числі дитячих) організацій (об’єднань).

4.21. Керувати діяльністю педагогічної ради закладу, сприяти діяльності піклувальної ради.

4.22.  Забезпечувати раціональне використання бюджетних асигнувань та коштів спеціального фонду.

4.23. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування для зміцнення матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази; забезпечувати облік і збереження основних та оборотних фондів закладу.

4.24.   Забезпечувати      ведення та зберігання документації відповідно до вимог нормативних документів.

4.25. Представляти заклад у державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, установах.

4.26.  Своєчасно подавати встановлену статистичну звітність, а також необхідні відомості про навчально-виховну, адміністративно - господарську та іншу діяльність навчального закладу, дотримуватися термінів розгляду та виконання листів і наказів управління освіти.

4.27.    Проводити виховну роботу з дітьми на рівні сучасних вимог.

4.28.  Вживати заходів щодо удосконалення управління закладом, зміцнення трудової дисципліни.

4.29.  Керувати на правах оперативного управління майном, що є власністю закладу, забезпечувати його ефективне використання та збереження.

4.30.  Дотримуватися етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога.

4.31.  Укладати колективний договір з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом, додержуватися його умов та положень статуту.

4.32. 3атверджувати посадові інструкції працівників закладу з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.33.  Надавати освітні послуги незалежно від мікрорайону проживання родини за умови дотримання статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту».

4.34.  Щорічно (до 31 серпня) звітуватися про підсумки роботи за навчальний рік перед педагогічною та батьківською гро.мадскістю.

 

5. Обов’язки з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

5.1.   Організовувати профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально- виховного процесу.

5.2.  Створювати безпечні умови організації навчально-виховного процесу згідно з положеннями чинного законодавства, відповідати за дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільної оборони, санітарно - гігієнічних норм, пожежної безпеки.

5.3.    Відповідно до Типового положення про службу охорони праці створювати в навчальному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються йому; призначати відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначати їх функціональні обов'язки.

5.4.     Призначати наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в закладі.

5.5.  Вживати заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

5.6.   Укладати колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його виконання.

5.7.   Організовувати роботу комісії з перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, підписувати відповідні акти.

5.8.  Забезпечувати виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету.

5.9. Організовувати звітування з питань профілактики травматизму, видавати накази, розпорядження з цих питань.

5.10.Організовувати роботу з розробки програми вступного інструктажу та здійснювати контроль за проведенням всіх видів інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

5.11.  Забезпечувати навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу відповідно до чинного законодавства.

5.12. Забезпечувати виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

5.13. Організовувати та контролювати проведення в установленому порядку обов'язкових періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу.

5.14. 3дійсшовати постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

5.15. Забезпечувати контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля.

5.16. Негайно повідомляти управління освіти про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем або працівником під час навчально- виховного процесу та у побуті.

5.17. Організовувати розслідування нещасних випадків, які сталися з працівником чи вихованцем закладу,відповідно до чинного законодавства, аналізувати причини та розробляти заходи щодо попередження травматизму.

5.18. Сприяти проведенню та брати участь у здійсненні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці.

5.19.  Організовувати роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

  • інструкцій з охорони праці для працівників;
  • виконання програм з основ безпеки життєдіяльності для вихованців відповідно до вимог нормативних документів.

5.20.  Контролювати забезпечення працівників закладу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативних вимог.

 

6. Права директора дитячого садочку.

 

Завідувач закладу має право в межах своєї компетентності:

6.1. Видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками навчального закладу.

6.2. Діяти від імені навчального закладу, представляти його у державних та інших органах, установах, організаціях, підприємствах України та за її межами.

6.3. Укладати договори, які не суперечать чинному законодавству та не передбачають фінансових зобов’язань.

6.4. Заохочувати працівників закладу, порушувати клопотання перед управлінням освіти про нагородження.

6.5. Порушувати клопотання перед розпорядником коштів про преміювання працівників закладу.

6.6. Укладати трудові договори з педагогічними та іншими працівниками, відповідно до законодавства про працю.

6.7. Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з вихованцями закладу.

6.8. У зв’язку з виробничою необхідністю здійснювати тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти заняття, тимчасово об’єднувати групи для проведення спільних занять.

6.9.  Делегувати    власні повноваження ‘ вихователю-методисту або іншим працівникам.

 

7. Відповідальність.

 

7.1. Завідувач закладу несе відповідальність за рівень кваліфікації працівників закладу, забезпечення єдиної державної політики в сфері дошкільної освіти, якість надання освітніх послуг, збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, дотримання прав і свобод вихованців і працівників закладу в порядку, встановленому законодавством України.

7.2. 3а невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, інших нормативних документів, розпоряджень органів управління освітою, посадових обов’язків, в тому числі за невикористання наданих прав, завідувач несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

7.3. 3а використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним або психічним насиллям над особистістю дитини, а також скоєння іншого аморального вчинку завідувач може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.

7.4. 3а порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно- гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу завідувач закладу притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

7.5. 3а завдані закладу чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків завідувач несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

8. Взаємовідносини (зв’язки за посадою.)

 

Завідувач закладу:

8.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відповідно до 40-годинного робочого тижня.

8.2.  Взаємодіє:

8.2.1. З органами громадського самоврядування навчального закладу, профспілковою організацією.

8.2.2.    З піклувальною радою закладу.

8.2.3.    З педагогічною радою закладу.

8.2.4.    З органами місцевого самоврядування.

8.3.   Самостійно планує свою роботу на рік.

8.4.  Надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність управлінню освіти та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.

8.5. Одержує від органів управління інформацію нормативно-правового і організаційно- методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

8.6. Систематично обмінюється інформацією з вихователем-методистом та іншими працівниками закладу.