Проект Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні

ПРОЄКТ

 

                                                                                             СХВАЛЕНО 

розпорядженням

Кабінету Міністрів України

від                         №               

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку дошкільної освіти в Україні

     Концепція розвитку дошкільної освіти (далі – Концепція) окреслює основні напрямки розвитку дошкільної освіти  та визначає їхні пріоритети.

    Концепція ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Цілях сталого розвитку до 2030 року, Європейської рамки якості дошкільної освіти та догляду за дітьми, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах у частині забезпечення прав дітей дошкільного віку та узгоджена з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

 

Основні принципи Концепції:

- визнання унікальності та обдарованості кожної дитини;

- цінність дитинства, визнання прав дитини на навчання через гру, дослідницьку та проєктну діяльність;

- створення умов для різнобічного розвитку особистості дитини;

- визнання цінності співпраці з родиною;

- забезпечення переходу дитини з домашнього середовища в дошкільну освіту;

- надання послуги раннього втручання (за потребою);

- наступність дошкільної і початкової освіти;

- безперервний професійний розвиток педагогічних працівників;

- державно-громадське управління;

- міжвідомча взаємодія (забезпечення якісного харчування, надання якісних медичних послуг тощо).

 

Важливість та мета дошкільної освіти

   Дошкільна освіта - перша ланка системи безперервної освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини, є передумовою її самореалізації в подальшому навчанні та розвитку впродовж життя. Відповідно до Міжнародної класифікації стандартів освіти (ISCED), нульовий рівень освіти - рання дитяча освіта - охоплює два стратегічно важливі періоди: ранній вік (від одного року до трьох років) та дошкільний вік (від трьох до шести-семи років).

   Доступна якісна дошкільна освіта у світі розглядається як інвестиція держави у людський капітал та суспільство сталого розвитку. Забезпечення широкого доступу до якісної дошкільної освіти також є можливістю вирішення питання ефективнішої участі жінок на ринку праці.

   Дослідження свідчать, що діти, які отримали якісну дошкільну освіту, мають кращі результати з читання у початковій школі та з математичної компетентності в підлітковому віці, а також більше можливостей для самореалізації та саморозвитку в дорослому житті.

   Мета дошкільної освіти – забезпечення права дитини раннього віку (від одного до трьох років) та дошкільного віку (від трьох до шести-семи років) на якісне навчання, виховання та розвиток основними соціальними інститутами, що створює можливості для працезайнятості батьків та розвитку сталого суспільства в цілому.

   Основними інститутами виховання, навчання та розвитку дитини раннього та дошкільного віку є сім’я та заклади дошкільної освіти (далі - ЗДО) різних типів та форм власності.

   Державна політика у цій сфері спрямовується на формування партнерства між цими інститутами, формування культури відповідального батьківства, забезпечення доступності та якості надання послуг дошкільної освіти, підвищення якості професійної діяльності педагогічних кадрів та забезпечення безпечного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти.

 

Виклики у сфері дошкільної освіти

Актуальними викликами сфери дошкільної освіти є такі:

1. Відсутність рівного доступу дітей до закладів дошкільної освіти (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, дітей із родин, які належать до національних меншин та корінних народів України, дітей з соціально вразливих груп) з наступних причин:

- недостатня мережа ЗДО, особливо у сільській місцевості, великих містах та містах-супутниках (за даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2020 у 2019 році в Україні 58% дітей віком від 1 до 6 років охоплено дошкільною освітою (місто – 68%, село – 40%). При цьому За останні декілька років, ситуацію не було суттєво покращено;

- обмежений доступ до послуг догляду та розвитку для дітей раннього віку (від 1 до 3-х років). Так, за даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2020 у 2019 році в Україні показники охоплення закладами дошкільної освіти дітей від 0 до 2 років становили 16,5% (місто – 21,2%, село – 7,8%);

- відсутність фінансування дошкільної освіти з державного бюджету та недостатній рівень обсягів фінансування закладів дошкільної освіти з місцевих бюджетів;

- наявність у ЗДО бар’єрів різних видів: архітектурних, інституційних, соціально-психологічних, інформаційних;

- нерозвинена інфраструктура приватних закладів (за даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2020 у 2019 році в Україні функціонувало 14 тис. 763 заклади дошкільної освіти, з них 204 - приватної форми власності, що складає лише 1,4% від загальної кількості ЗДО в Україні).

2. Недостатня мотивація педагогічних працівників та застарілі підходи до їхньої підготовки і професійного розвитку:

- брак ресурсної підтримки професійної діяльності педагогічних працівників (неконкурентна заробітна плата, недостатнє використання сучасних форм професійного розвитку (наставництво, участь у професійних спільнотах), високий ризик професійного та емоційного вигорання);

- неефективність профорієнтаційної роботи та підготовки майбутніх вихователів.

3. Потреба в оновленні змісту дошкільної освіти відповідно до основних принципів освітньої реформи:

- відсутність цілісного підходу до формувального розвитку дитини як поєднання якісних послуг догляду, ігрової та навчальної діяльності;

- відсутність наступності між дошкільною і початковою освітою в контексті освітньої реформи;

- недостатнє відображення у змісті дошкільної освіти аспекту багатоманітності сучасного світу.

4. Неефективні підходи до створення безпечного освітнього середовища.

- застаріла матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення;

- відсутність єдиного підходу до визначення якості освітнього середовища та його складових;

- відсутність методичної підтримки педагогів з використання освітнього середовища для розвитку дітей.

5. Недостатнє розуміння суспільством важливості раннього розвитку, раннього втручання та дошкільної освіти, у т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами.

6. Відсутність комплексної та сталої системи моніторингу якості дошкільної освіти:

- немає спільного бачення різними цільовими групами (батьки, педагогічні працівники, представники Уряду) критеріїв якості дошкільної освіти та раннього розвитку;

- не розроблені якісні інструменти для здійснення внутрішнього і зовнішнього моніторингу якості дошкільної освіти та раннього розвитку.

 

Ознаки якісної дошкільної освіти:       

1. Доступність дошкільної освіти, зокрема:

- розвинена мережа закладів дошкільної освіти, центрів раннього втручання за місцем проживання дітей відповідного віку;

- збільшена частка закладів дошкільної освіти приватної форми власності;

- збільшений відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (особливо в сільській місцевості), у тому числі дітей раннього віку;

- запроваджені дієві механізми для розширення доступу до ЗДО дітей із родин соціально вразливих груп, дітей з особливими освітніми потребами та дітей із родин національних меншин і корінних народів;

- забезпечення механізмів підтримки дітей та батьків під час переходу дітей на етапах від сімейного середовища до дошкільної освіти, від дошкільної до початкової освіти;

- відсутні різного виду бар’єри у ЗДО: архітектурні, інформаційні, інституційні (нормативно-правові), соціально-психологічні;

- запроваджено державну субвенцію на дошкільну освіту та механізми залучення додаткових інвестицій;

- впроваджено механізми державно-приватного та публічно-приватного партнерства в дошкільній освіті.

 

2. Умотивований та компетентний педагогічний працівник, а саме:

- зміст початкової професійної підготовки у закладах педагогічної освіти відповідає професійному стандарту вихователя, забезпечує поєднання теорії з практикою, базується на компетентнісному, особистісно-орієнтованому, діяльнісному та інклюзивному підходах;

- система безперервного професійного розвитку педагогічних працівників забезпечує різні форми і види професійної діяльності та спрямована на розвиток професійних спільнот;

- впроваджена конкурентна заробітна плата та ефективні механізми мотивації якісної професійної діяльності педагогічних працівників ЗДО.

 

3. Безпечне та розвивальне освітнє середовище

- середовище та його змістове наповнення відповідає індивідуальним особливостям дітей, їхнім інтересам, стимулює до розвитку та пізнавальної діяльності;

- забезпечено умови для здорового харчування, формування сталих навичок здорового способу життя;

- освітнє середовище є психологічно та фізично безпечним, створює можливості для реалізації демократичних цінностей та формування спільноти дітей, здатної до активної участі у суспільстві та повноцінного щасливого життя;

- середовище допомагає педагогічним працівникам застосовувати різні підходи до навчання та розвитку дитини, а також зосередитися на задатках (здібностях) кожної дитини.

 

4. Зміст дошкільної освіти та базується на:

- компетентнісному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому та інклюзивному підходах;

- принципі навчання через гру як основної діяльності дитини дошкільного віку;

- активній участі дитини у пізнавальній та ігровій діяльності;

- формуванні позитивного ставлення до світу, праці, інших людей та до себе;

- прояву ініціативності та самостійності, інтересу до дослідження;

- розвитку навичок культурної взаємодії (спілкування, саморегуляції, прийняття правил);

- розвитку емоційного інтелекту.

 

5. Управлінська система здатна забезпечити на всіх рівнях:

- належне управління мережею закладів освіти на рівні громади;

- ефективне залучення та використання ресурсів (в т.ч. фінансових, кадрових);

- створення механізмів взаємодії партнерів (батьки або інші законні представники, працівники закладів дошкільної освіти, органи місцевого самоврядування, громадські організації, бізнес);

- розвиток закладу дошкільної освіти в умовах автономії.

 

6. Стала система моніторингу якості дошкільної освіти через використання сучасних інструментів моніторингу (якості дошкільної освіти, діяльності ЗДО) для покращення її якості:

- розроблені критерії якості дошкільної освіти, що погоджені з усіма зацікавленими сторонами (батьки або інші законні представники, педагогічні працівники, управлінці);

- збір статистичних даних у відповідності з міжнародною статистикою (UNESCO Institute for Statistics);

- моніторинг та оцінка проводяться з метою оцінювання потреб сімей та громад із активним залученням  зацікавлених сторін;

- результати систематичних моніторингів використовуються для формування освітньої політики та покращення якості дошкільної освіти.

 

Напрями та шляхи реалізації Концепції

 

1. Доступність освіти для дітей раннього та дошкільного віку 

- Розширення мережі ЗДО шляхом відкриття нових закладів, реорганізації закладів освіти із створенням дошкільних відділень, реконструкції закладів, відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час використовувалися не за призначенням, збільшення частки приватних ЗДО, створенню центрів раннього втручання тощо.

- Урізноманітнення інституційних форм здобуття дошкільної освіти: шляхом відкриття ЗДО у пристосованих приміщеннях, утворення мобільних (пересувних) центрів, відкриття груп короткотривалого перебування якомога ближче до місця проживання дітей тощо.

- Створення умов для розвитку мережі приватних та корпоративних закладів дошкільної освіти (спрощення ліцензійних умов, надання сприятливих умов користування нерухомим майном, земельними ділянками територіальних громад, методична підтримка з питань відкриття та діяльності приватних закладів).

- Розроблення дієвих механізмів для державно-приватного та публічно-приватного партнерства.

- Розроблення механізмів для розширення доступу до ЗДО дітей із соціально вразливих груп, дітей із родин, які належать до національних меншин та корінних народів та дітей з особливими освітніми потребами.

- Запровадження механізмів підтримки батьків або інших законних представників щодо забезпечення різнобічного  раннього розвитку дітей

- Дотримання вимог чинних Державних будівельних норм із урахуванням принципу універсального дизайну при будівництві або реконструкції приміщень ЗДО та адаптація існуючих приміщень із урахуванням принципу розумного пристосування.

 

2. Педагогічні кадри ЗДО

- Внести зміни до навчальних програм закладів вищої освіти, які б базувалися на сучасних теоріях розвитку дитини, забезпечували поєднання теорії з практикою, починаючи з першого року навчання у закладах дошкільної освіти.

- Здійснення інформаційних кампаній (в тому числі профорієнтаційна робота) на місцевому та національному рівнях щодо важливості ролі вихователів у забезпеченні якісної дошкільної освіти.

- Підвищення оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

- Покращення соціального пакету педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, зокрема збільшення періоду відпустки.

- Розроблення ефективного механізму мотивації (в т.ч. фінансової) якісної професійної діяльності педагогічних працівників ЗДО.

- Здійснення системного підвищення кваліфікації з метою підготовки до роботи за оновленим Базовим компонентом та професійним стандартом;

- Удосконалення системи безперервного професійного розвитку педагогічних працівників на основі професійного стандарту вихователя з використанням сучасних підходів (педагогічного наставництва, створення професійних спільнот).

 

3. Зміст та організація освітнього процесу               

- Оновлення Базового компонента дошкільної освіти з подальшим розробленням рамкової (типової) освітньої програми із забезпеченням наступності з Державним стандартом початкової освіти та концепцією Нової української школи.

- Створення сучасних методичних матеріалів для педагогічних працівників та батьків на основі оновленого Базового компонента дошкільної освіти.

- Забезпечення необхідними ресурсами (іграшки, навчальні та навчально-методичні посібники) вихователів/педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

- Залучення батьків дітей раннього та дошкільного віку до організації освітнього процесу.                 

    

4. Безпечне та мотивуюче освітнє середовище

- Забезпечення дотримання чинних вимог щодо наповнюваності груп, санітарних норм, норм безпеки.

- Оновлення норм харчування, харчових раціонів, вимог до якості продуктів для дитячого харчування у закладах дошкільної освіти.

- Модернізація технологічного обладнання харчових блоків закладів дошкільної освіти

- Розроблення рекомендацій для керівників та педагогічних працівників  ЗДО щодо створення сучасного розвивального, безпечного, інклюзивного та здорового освітнього середовища (організація предметно-просторового середовища, забезпечення оптимального розпорядку дня для дітей різного віку, культура взаємовідносин між самими дітьми та між дітьми і  дорослими, гнучкість просторової організації,  забезпечення можливості вільного доступу дітей до іграшок та матеріалів для творчості, можливість самостійно ними користуватися, створення осередків для забезпечення різних форм роботи/гри/експериментування/творчості, розроблення рекомендацій вихователям щодо ефективних стратегій формування дитячих спільнот)

- Здійснення інформаційних кампаній для батьків, педагогічних працівників, територіальних громад щодо організації якісного та сучасного освітнього середовища.

 

5. Моніторинг та оцінка

- Розроблення критеріїв якості дошкільної освіти та їхнє погодження з різними зацікавленими сторонами: батьками, дослідниками, представниками громадських організацій.

- Розроблення інструментів для внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості діяльності ЗДО.

- Використання міжнародних методик для здійснення оцінювання загальної якості дошкільної освіти, зокрема Early Childhood Environment Rating Scales (ECERS).

- Створення комплексної системи моніторингу дошкільної освіти.

 

6. Управління та фінансування

- Підвищення  професійного рівня управлінських кадрів дошкільної освіти в тому числі через організаційно-методичну підтримку закладів дошкільної освіти щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

- Посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо управління системою дошкільної освіти.

- Забезпечення фінансування закладів дошкільної освіти за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та розроблення механізмів залучення коштів громадськості.

- Створення умов для розширення публічно-приватного та державно-приватного  партнерства.

- Здійснення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності громадськості щодо прав, обов’язків та можливостей партнерства заінтересованих сторін системи дошкільної освіти.

 

 

Джерела фінансування

   Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.